Tom 49. Zeszyt 1. 2008
1
 
 

Rozmieszczenie, liczebność i wybrane aspekty ekologii rozrodu orła przedniego Aquila chrysaetos w polskiej części Karpat w latach 1997–2007

Marian Stój

Abstrakt: W latach 1997–2007 na obszarze ok. 8 860 km2 polskich Karpat stwierdzono 29–32 par orła przedniego (zagęszczenie 0,33-0,36 pary/100 km2 powierzchni całkowitej), a populacja wykazywała niewielką tendencję wzrostową w porównaniu do lat 1993–1996. W Karpatach Wschodnich wykryto 20–21 par (0,56–0,60 p/100 km2), a w Karpatach Zachodnich 9–11 par (0,20–0,22 p/100 km2). Sukces gniazdowy dla całego okresu badań wyniósł 62,3%, liczba piskląt na parę przystępującą do lęgu 0,65, a liczba młodych na parę z udanym lęgiem 1,04, jednak parametry rozrodu karpackiej populacji były bardzo zmienne w poszczególnych latach. Straty całkowite (46 przypadków, 37,7% lęgów) były najczęściej spowodowane przez niekorzystne warunki pogodowe lub opuszczenie lęgu wskutek niepokojenia przez ludzi. Przeciętnie, najwyższy sukces gniazdowy orły przednie odnosiły w Górach Sanocko-Turczańskich (82,1% udanych lęgów), a najniższy – w Bieszczadach Zachodnich (43,9% lęgów z sukcesem). Zarówno przestrzenna, jak i czasowa zmienność sukcesu gniazdowego jest zapewne wypadkową wielu czynników – m.in. warunków klimatycznych i niższej dostępności łowisk w wyniku ich zalesiania i sukcesji. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, dzięki dopłatom bezpośrednim dla rolników powraca się do użytkowania gruntów w górach poprzez koszenie i wypasanie łąk, a w konsekwencji stan łowisk orła przedniego ulega poprawie, co dobrze prognozuje na utrzymanie karpackiej populacji orła przedniego w przyszłości.

 

13
 
 

Środowisko i liczebność populacji lęgowej podróżniczka Luscinia svecica we Wrocławiu w latach 2004 i 2007

Grzegorz Orłowski, Waldemar Górka, Marcin Sęk

Abstrakt: Wiosną 2004 i 2007 roku na polach irygacyjnych (ok. 1422 ha) położonych na peryferiach Wrocławiu stwierdzono odpowiednio 45 i 54 terytorialnych samców podróżniczka, wykazujących cechy podgatunku środkowoeuropejskiego Luscinia svecica cyanecula. Terytoria zlokalizowane były w trzcinowiskach. Odsetek trzcinowisk, w których znajdowało się przynajmniej jedno terytorium podróżniczka wynosił 38% w roku 2004 i 40% w 2007. W roku 2004 średnia powierzchnia trzcinowiska z co najmniej jednym terytorium wyniosła 3,77 (±5,62 SD) ha, a w 2007 – 3,56 (±5,34) ha. Zagęszczenie ekologiczne na powierzchni wszystkich trzcinowisk wynosiło w 2004 – 4,0 terytoriów/10 ha, a w roku 2007 – 5,6 terytoriów/10 ha. W dwóch największych trzcinowiskach (26,54 i 10,49 ha) stwierdzono odpowiednio 8 i 8 terytoriów w 2004 oraz 8 i 6 terytoriów w 2007. Wrocławska populacja podróżniczka jest obecnie jednym z największych skupisk lęgowych tego gatunku na terenie południowo-zachodniej Polski. Dotychczas informacje o znacznym wzroście liczebności podróżniczka w środowiskach antropogenicznych (po dramatycznym spadku liczebności obserwowanym od końca 19. wieku) pochodziły głównie z Europy Zachodniej.

 

21
 
 

Migracje i zimowanie czeczotki Carduelis flammea w województwie lubuskim w latach 1994/1995–2005/2006

Paweł Czechowski, Grzegorz Jędro, Marcin Bocheński

Abstrakt: Analizie poddano obserwacje czeczotek w okresie pozalęgowym (jesień–zima–wiosna) dokonane w woj. lubuskim w sezonach 1994/1995–2005/2006. Łącznie w 279 spotkaniach odnotowano 3773 osobników, w tym 141 stwierdzeń (50,5%) z łączną liczbą 2361 os. (62,6%) miało miejsce w sezonie 2005/2006. Średnia liczebność obserwowanych stad różniła się między poszczególnymi sezonami i była dodatnio skorelowana z liczbą obserwacji w danym sezonie. Czeczotki najczęściej stwierdzane były jesienią a najrzadziej wiosną. Pierwsze ptaki obserwowano od drugiej połowy października, a ostatnie w końcu kwietnia. W sezonach 1994/1995–2004/2005 najczęściej widywano grupki 1–10 os. (79,7% zanotowanych stad). Średnia liczebność stad była największa zimą (średnio 16,9 os.), mniejsza jesienią (5,0) i wiosną (4,3). W sezonie 2005/2006 grupki 1–10 czeczotek stanowiły 77,1% stad. Przelotne ptaki najczęściej obserwowano jesienią (69,9% wszystkich stwierdzeń). Zimą dominowały obserwacje ptaków żerujących (62,9%). Wiosną udział obu typów obserwacji wynosił po 50%.

 

29
 
 

Gniazdowanie sroki Pica pica w środowisku miejskim oraz w krajobrazie rolniczym środkowo-wschodniej Polski

Zbigniew Kasprzykowski, Michał Olton

Abstrakt: W latach 2004 i 2005 badano liczebności oraz charakterystykę miejsc posadowienia gniazd sroki w dwu odmiennych środowiskach środkowo-wschodniej Polski. W pierwszym sezonie kontrolowano powierzchnię miejską w obrębie granic zabudowy Siedlec (pow. 19,7 km2), a w drugim powierzchnię w krajobrazie rolniczym (36,5 km2). Zagęszczenie par lęgowych w środowisku zurbanizowanym wynosiło 2,08 p/km2, zaś w środowisku wiejskim – 0,52 p/km2. Na powierzchni zurbanizowanej do gniazdowania najczęściej wykorzystywane były drzewa rosnące w rzędach, zaś w krajobrazie rolniczym w łozowiskach. W mieście sroki najczęściej wykorzystywały topole Populus sp., natomiast w krajobrazie rolniczym – wierzby Salix sp. Na powierzchni miejskiej gniazda znajdowały się wyżej (x=9,5 m) niż na powierzchni rolniczej (x=6,9 m). W obu środowiskach stwierdzono silną zależność między wysokością drzewa, a wysokością umiejscowienia gniazda. Pomiędzy środowiskami odnotowano różnice w odległości drzew gniazdowych od najbliższego drzewa, która w środowisku wiejskim była większa (x=5,3 m) niż na powierzchni miejskiej (x=3,3 m). Ponadto sroki w krajobrazie rolniczym budowały gniazda w większej odległości od budynków (najczęściej powyżej 100 m), w porównaniu z terenami zurbanizowanymi (najczęściej od 10 do 50 m). Stwierdzone różnice w usytuowaniu gniazd prawdopodobnie wynikają ze zróżnicowania poszczególnych komponentów w obu środowiskach wykorzystywanych przez srokę. Uzyskane wyniki sugerują stosunkowo konserwatywne preferencje siedliskowe populacji zasiedlającej krajobraz rolniczy. Natomiast w środowisku miejskim proces synurbizacji sroki został zahamowany lub zachodzi w wolnym tempie.

 

    Notatki
39
 
 

Zespół ptaków lęgowych wiatrołomu w Puszczy Piskiej
Michał Żmihorski

 

45
 
 

Botulizm prawdopodobną przyczyną śmiertelności ptaków wodno-błotnych latem 2005 roku na Zbiorniku Mietkowskim
Grzegorz Orłowski

 

48
 
 

Ślimak Arion sp. przyczyną śmierci piskląt łozówki Acrocephalus palustris
Bartłomiej Sklepowicz

 

51
 
 

Polowanie sokoła wędrownego Falco peregrinus na nietoperze
Andrzej Wuczyński, Wojciech Grzesiak

 

54
 
 

Trzecie stwierdzenie tamaryszki Acrocephalus melanopogon w Polsce
Łukasz Tomasik, Beata Czyż

 

    Zagadka
57
 
 

Jaki to ptak? 50: Świergotek drzewny Anthus trivialis
Jan Lontkowski

 

    Sprawozdania
65
 
 

Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie maj 2006–kwiecień 2007
Włodzimierz Meissner, Mikołaj Koss, Szymon Bzoma

 

 

         
  Copyright © 2007-2010, Notatki Ornitologiczne